Ngôn Ngữ Học

Các phương thức cấu tạo từ mới trong cách sử dụng ngôn ngữ

Một số từ trong hệ thống cấu tạo từ bị mất nghĩa ban đầu và nhận thêm nghĩa mới hoặc ý nghĩa cấu tạo đã khác đi 1. Hệ thống cấu tạo từ (kiểu cấu tạo từ) Các từ mới không phải là những từ được tạo ra một cách lẻ tẻ, rời rạc, ngẫu

Ý nghĩa ngữ pháp của từ vựng là gì ?

Việc xác định ý nghĩa ngữ pháp của từ trong các ngôn ngữ có thể không giống nhau. Trong các thứ tiếng không biến hình, như tiếng Việt chẳng hạn, việc xác định ý nghĩa ngữ pháp thường phải dựa vào những đơn vị lớn hơn từ, tức là dựa vào khả năng kết hợp

Sự biến đổi ý nghĩa của từ và mục đích của nó

Nhiều nghĩa do sự biến đổi về ý nghĩa biểu vật. Đây là trường hợp thay đổi mối quan hệ giữa từ ngữ âm với sự vật hay hiện tượng (gọi là cái biểu vật). 1. Biến đổi ý nghĩa của từ là gì? Trong hoạt động giao tiếp ngôn ngữ của xã hội, thường

Từ loại và ý nghĩa của nó

Thông thường, ta có thể phân chia vốn từ vựng thành từ loại theo hai tiêu chí: Tiêu chí ngữ nghĩa và tiêu chí cú pháp. Từ đảm đương đồng thời hai chức năng: 1) Biểu thị những sự vật hay hiện tượng trong thực tế khách quan bên ngoài ngôn ngữ và 2) Xác

Ý nghĩa ngữ pháp của từ trong ngôn ngữ

Như vậy, phạm trù ngữ pháp là sự khái quát hoá của một loại ý nghĩa ngữ pháp bao gồm ít nhất hai yếu tố đối lập nhau, được thể hiện ra bằng những dấu hiệu hình thức mà nhờ đó ta có thể nhận biết được ý nghĩa ngữ pháp, và có giá trị

Các phương thức ngữ pháp phổ biến

Trong một số trường hợp, người ta có thể dùng một từ căn khác hẳn với từ căn ban đầu để thay thế nó nhằm thay đổi ý nghĩa ngữ pháp của nó. Để thể hiện các loại ý nghĩa ngữ pháp, mỗi ngôn ngữ có thể sử dụng những phương tiện và cách thức

Sự biến đổi ý nghĩa của từ có ý nghĩa gì ?

bf8cf5c65bd57f7b3c592a9e07c3c6cc Sự biến đổi ý nghĩa của từ thực chất là lấy một từ để biểu đạt một số loại sự vật có quan hệ gần gũi với nhau về một phương diện nào đấy, cho nên giữa các nghĩa của từ nhiều nghĩa vẫn có những mối liên quan nhất định. 1. Biến đổi ý

Ý nghĩa ngữ pháp của từ trong ngôn ngữ Việt Nam

Trong các thứ tiếng không biến hình, như tiếng Việt chẳng hạn, việc xác định ý nghĩa ngữ pháp thường phải dựa vào những đơn vị lớn hơn từ, tức là dựa vào khả năng kết hợp của từ với những từ khác. 1. Cấu tạo hình thái của từ và ý nghĩa ngữ pháp