This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Các bộ môn của ngôn ngữ học thông dụng nhất hiện nay

Ngữ nghĩa-từ vựng học: Là bộ môn nghiên cứu về nghĩa của các đơn vị từ vựng, sự biến đổi và các phương thức biến đổi ý nghĩa của các đơn vị từ vựng. Ngoài Ngôn ngữ là một hiện tượng phức tạp và đa diện. Do vậy, nhiệm vụ của ngôn ngữ học cũng

Khái quát về lịch sử hình thành nên ngôn ngữ học của Việt Nam

Nhưng nhìn chung, trong suốt giai đoạn này, ngôn ngữ được nghiên cứu không phải là từ nó và cho bản thân nó. Ngôn ngữ có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống xã hội loài người nên từ lâu nó đã được con người quan tâm nghiên cứu. Ngay từ thời xa xưa,

Hình vị – từ – từ vựng trong ngôn ngữ tiếng Việt

Như vậy, hình vị (hay từ tố) là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa của ngôn ngữ, chúng tồn tại bằng cách lặp đi lặp lại dưới cùng một dạng hoặc dưới dạng tương đối giống nhau trong các từ. 1. Hình vị – đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có nghĩa Nhiều người cứ

Cấu tạo của từ gồm những gì ?

Đặc điểm chung của loại từ thứ nhất là chúng thường biểu thị những sự vật, hiện tượng hay khái niệm gắn bó với đời sống hàng ngày của con người từ xa xưa và vì thế, chúng đã tồn tại từ rất lâu trong ngôn ngữ. 1. Từ gốc và từ tạo (từ mới)

Web Tiếng Việt – Ngôn Ngữ Học – Ngôn Ngữ Nghệ Thuật – Nguồn Gốc Ngôn Ngữ